In the program also premieres of ensemble works by Snezana Nesic and Miko Sabatino